verwijzers

De behandelwijze

De begeleiding/therapie van de GZ-Haptotherapeut is bestemd voor een ieder die daarom vraagt, ongeacht leeftijd, levensfase, sociale en economische status, opleiding, cultuur, ras, sekse en levensovertuiging.

De GZ-Haptotherapeut begeleidt/adviseert mensen met vragen omtrent kwaliteit van leven en met emotionele problemen, waarbij er een verstoring is in het evenwicht tussen draagkracht/veerkracht en draaglast.

Binnen de haptotherapie is het affectieve contact en een open attitude een centraal uitgangspunt. In de therapeut-cliënt relatie is de wederkerigheid een belangrijk “instrument”, waarbij de GZ-Haptotherapeut vanuit zijn deskundigheid in staat is een relatie te leggen tussen enerzijds de klacht of het probleem van de cliënt en anderzijds de wijze waarop de cliënt in het leven staat. Van de GZ-Haptotherapeut mag dan ook verwacht worden, dat hij zowel de reactie van de cliënt op de begeleiding/therapie als de relatie van de cliënt met de therapeut terugplaatst in het algemeen kader van het eigen leven van de cliënt. In de haptotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van de aanraking, waarbij de eigenheid van de cliënt gerespecteerd wordt.

De haptotherapie is in eerste instantie een “haptische” therapie; dit betekent dat het in de therapie vooral gaat om te komen tot een gewenste verandering met betrekking tot veiligheid, vertrouwen en contact.

Het therapeutisch proces is een dialoog tussen cliënt en GZ-Haptotherapeut met het doel de cliënt inzicht te geven in de wijze waarop hij in het leven staat en in de wijze waarop hij met zijn klacht/probleem omgaat.

Via ervaringsmomenten – waarin de directe aanraking heel verhelderend kan zijn – wordt de cliënt de mogelijkheid geboden andere wegen te exploreren. Indien wenselijk worden personen uit de leefwereld van de cliënt bij het proces betrokken, omdat in de leefwereld herkend dient te worden wat de cliënt nodig heeft teneinde zinvoller aan het leven deel te kunnen nemen.

De intake

Deze bestaat onder meer uit een gesprek, ervaringsgerichte situaties waarin de beleving voorop staat en uit de aanraking. Daarbij horen ook de persoonlijke bewegingskarakteristieken en de eerste indruk in de aanraking. Omdat de GZ-Haptotherapeut inzicht heeft in de ontwikkelingsstadia van de mens wordt het hem in het contact met de cliënt, en zeker in de aanraking, duidelijk hoe deze geleerd heeft zich in te stellen op de invloed van zijn omgeving/buitenwereld. Tevens wordt bepaald wat de cliënt op dat moment nodig heeft en of haptotherapie geïndiceerd is.

Tijdens het therapeutisch proces is de GZ-Haptotherapeut is in zijn handelen onder andere gericht op het mobiliseren van eigen vermogens van de cliënt. Zijn gevoelens, waarnemingen en gewaarwordingen die verband houden met de interactie van dat moment kunnen als referentiekader gebruikt worden indien zij relevant zijn voor het therapeutische proces. De GZ-Haptotherapeut zorgt voor een helder en duidelijk contact, waarin de cliënt zich veilig en vertrouwd weet en waarin een ontmoeting kan plaatsvinden, waarbij gaandeweg de aandacht waar mogelijk verschuift van de klacht of het probleem, naar de persoon van de cliënt. Hij luistert daarbij zorgvuldig naar de beweegredenen van de cliënt, opdat duidelijk wordt of en in welke mate hij de cliënt dient te ondersteunen, aan te spreken, uit te nodigen of te activeren. Steeds gaat het om het mobiliseren van die vermogens die de cliënt in staat stellen met klachten en problemen om te gaan of antwoorden te vinden op, bijvoorbeeld, moeilijke levensvragen en zelfacceptatie.

De GZ-Haptotherapeut schept in het contact – en vooral in de aanraking – die voorwaarden voor de cliënt om zijn hulpvraag en ook zichzelf daarin onder ogen te zien. Is de aanraking niet geïndiceerd dan biedt de GZ-Haptotherapeut de cliënt andere ervaringssituaties aan die hem in staat stellen langzamerhand anders met zichzelf – en daarmee met de invloed van zijn omgeving/buitenwereld – om te gaan.